Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


01-10-2018 "Verslag vergadering"

Aanwezig: André Jacques, Johan Verhaeghe, Didier Deforche, Dirk Piepers, Edouard Coppens, Luc Vanmarcke, Bernard Dereeper, Marc Vandenberghe.

Verontschuldigd: Paul Clement.

Dagorde: De vergadering wordt geopend om 18h30 en de voorzitter wenst iedereen welkom.

Agenda punten:

Goedkeuring verslag van 10 september 2018.
Briefwisseling.
Financieel verslag.
Detail regeling algemene vergaderingen.
Varia
___________________________________________________________________________

1 – Goedkeuring verslag van 01 oktober 2018.

De voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn over het verslag. Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd en ondertekend.

2 – Briefwisseling.

Geen briefwisseling ontvangen. Er is op dit ogenblik nog geen antwoord gekomen op de vragen welke gestuurd waren naar de voormalige voorzitster.
De bridgefederatie heeft laten weten dat wij vanaf 1 januari in het kader van de nieuwe wetgeving BTW plichtig worden en wij een BTW nummer nodig hebben. Een BTW nummer zal worden aangevraagd door Luc Vanmarcke.

3 – Financieel verslag.

Een financieel verslag is opgemaakt door Luc Vanmarcke. Dit verslag omvat de uitgaven en inkomsten van bridgeclub Dulcinea Jabbeke voor de periode van mei tot oktober 2018.
Dit verslag zal worden voorgelegd op de algemene vergadering van 04 oktober 2018 aan alle leden.

4 – Detail regeling algemene vergadering.

De algemene vergadering zal uit 2 delen bestaan:

   - Algemene vergadering van de feitelijke vereniging “Dulcinea Jabbeke” tot opheffing en vereffening ervan.
   - Algemene vergadering van de VZW “Dulcinea Jabbeke”.

De dagorde van de vergadering ziet er als volgt uit:

1 - AV-Feitelijke Vereniging Dulcinea

Verwelkoming door de voorzitter a.i. bestuur, bevestiging van het quorum, vermelding van aangebrachte variapunten door leden
Goedkeuring van de agenda naar inhoud en volgorde (= stemming)
Verslag van de penningmeester; goedkeuring van de rekeningen (= stemming)
Kwijting aan de bestuurders (= stemming)
Opheffing van de FV (= stemming)
Beslissing over de bestemming van de geldelijke middelen (indien over punt 1.4. gunstig is gestemd); voorgesteld wordt om deze over te dragen aan de vzw (= stemming)
Varia
Korte pauze

2 - AV- bridgeclub Dulcinea Jabbeke vzw

Bevestiging van het quorum, vermelding van aangebrachte variapunten door leden
Goedkeuring van de agenda naar inhoud en volgorde (= stemming)
Toelichting bij de oprichting en aangenomen statuten van de vzw (zie bijlage)
Verslag van de penningmeester; budget 2018-2019 (= stemming)
Verkiezing bestuurders (zie bijlage: kandidatuur – verkiezingsreglement)
Voorstelling van de kandidaten
Aanwijzing van de leden van de kiescommissie
Toelichting bij het verkiezingsreglement
Eigenlijke verkiezing
Varia
Mededeling van het verkiezingsresultaat – benoemde bestuurders
Sluiten van de vergadering.

Twee personen moeten aanwezig zijn om 17h30 (Voorgesteld Paul Clement en Edouard) om iedereen te registreren.
Paul zal de ledenlijsten meebrengen welke zal gebruikt worden voor de registratie.

5 – Varia

Paul en Els zullen van 14 tot en met 19 oktober met verlof. Er moet voor vervanging gezorgd worden. Wie gaat de bar uitbaten en wie gaat de drive inrichten? Deze punten worden besproken op de eerst volgende vergadering van VZW Dulcinea Jabbeke.

Einde vergadering om 19h30

Interim Voorzitter
André Jacques

Getekend verslag