Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


03-07-2018 "Verslag buitengewone vergadering"
 
Dagorde: 
De vergadering wordt geopend om 17h00 en de voorzitter wenst iedereen welkom.
Het thema van deze vergadering is: “De toekomst van onze club”.
 
Agenda punten: 
        1. Verwelkoming.
        2. Bridgeclub Dulcinea Jabbeke: Feitelijke vereniging?
        3. Voorstelling en goedkeuring van de statuten.
        4. Voorstelling kandidaat bestuursleden.
        5. Varia. 
___________________________________________________________________________
 
1 – Verwelkoming
 
De voorzitter van de vergadering André Jacques opent de vergadering om 17h00 en verwelkomt de aanwezig leden.
 
De voorzitter telt het aantal stemmen en controleert de volmachten.
Aantal aanwezige stemgerechtigde leden:  25 leden.
Aantal geldige volmachten: 19 leden.
Dit geeft een totaal van 44 stemgerechtigde leden. 
Het aantal stemgerechtigde club leden is 110 leden en een aanwezigheid van één vijfde (22 leden) is nodig voor een geldige vergadering. Gezien voldoende leden aanwezig zijn wordt de vergadering geldig verklaard.
 
De voorzitter vraagt of er punten aan de agenda moeten toegevoegd worden. 
Het antwoordt is ja en de volgende punten worden bijgevoegd:
1 – Financiële toestand van de club.
2 – Doorzichtigheid van het bestuur.
3 – Communicatie probleem.
4 – Verontschuldigingbrief naar de bestuursleden die ontslag genomen hebben.
 
2 – Bridgeclub Dulcinea Jabbeke: Feitelijke vereniging?
 
André Jacques legt uit wat het verschil is tussen een feitelijke vereniging en een VZW op gebied van burgerlijke aansprakelijkheid en de juridische structuren.
De vraag wordt gesteld aan alle aanwezige leden: Feitelijke vereniging of VZW. 
De stemming gebeurt door handopsteking en geeft het volgend resultaat:
VZW:  40 stemmen.
Feitelijke vereniging:  4 stemmen.
Het interim bestuur gaat de voorbereidingen opstarten om de feitelijke vereniging om te vormen naar een VZW. Hiervoor zal een werkgroep opgericht worden om de statuten in orde te brengen om de omvormingen vlot te laten verlopen. Gezien de wetteksten en regels betreffende een VZW veranderen en deze wettesten nu nog niet goedgekeurd zijn, zal gewacht worden tot deze in het staatsblad verschijnen. 
  
3 – Voorstelling en goedkeuring van de statuten. 
 
Een basis voorbeeld van de statuten is opgemaakt en moet nog bijgewerkt worden. Dit is het werk van de werkgroep. De werkgroep zal ook buigen over het huishoudelijk reglement en alle andere reglementeringen die de werking van de club ten goede komen.
Bij de stemming heeft iedereen zijn goedkeuring gegeven.
Er wordt beslist dat de afgewerkte statutten naar alle leden worden doorgestuurd.
De nieuwe statutten kunnen maar goedgekeurd worden op de eerst volgende statutaire vergadering.
  
4 – Voorstelling kandidaat bestuursleden.
 
Drie bestuursleden hebben ontslag genomen en worden vervangen door nieuwe kandidaat bestuursleden. Deze bestuursleden zijn interim tot de volgende statutaire vergadering. De interim bestuursleden kunnen zich dan kandidaat stellen als bestuurslid.
Hebben zich kandidaat gesteld: 
        1 – Marc Vandenberghe.
        2 – Luc Vanmarcke
        3 – Didier Deforche
        4 – Johan Verhaeghe
 
5 – Varia. 
        1 – Financiële toestand van de club.
Paul Clement legt uit hoe het was in het verleden. Gezien de boekhouding van de club zeer miniem en bijna onbestaand was wordt nu door de leden om een uitgebreide boekhouding gevraagd. Dit houdt in dat bij de eerst volgende algemene statutaire vergadering de boekhouding van het verlopen jaar wordt voorgelegd, alsook de voorstelling van de geschatte inkomsten en uitgaven voor volgend jaar.
 
        2 – Doorzichtigheid van het bestuur.
Buiten de informatie die door Paul Clement op het internet verschijnt en de e-mails welke worden rondgestuurd met de uitslagen is er geen informatie.
Aan het bestuur wordt gevraagd om meer doorzichtigheid en een betere doorstroming van de informatie naar de leden toe.
 
        3 – Communicatie probleem.
Bij elke vergadering zal een verslag opgemaakt worden. De informatie van dit verslag zal beschikbaar zijn op de web server van Dulcinea Jabbeke. 
 
        4 – Verontschuldigingbrief naar de bestuursleden die ontslag genomen hebben.
Er wordt aan Paul Clement gevraagd zich te verontschuldigen bij de ontslagnemende bestuursleden en deze een brief te sturen.
Paul zal zich ook verontschuldigen naar alle leden die op een of andere manier geleden hebben onder de feiten. 
        
Einde vergadering om 18h40
Getekend verslag