Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


04-10-2018 "Verslag algemene vergadering"
 
Dagorde:  
 
De algemene vergadering zal uit 2 delen bestaan:
1 - Algemene vergadering van de feitelijke vereniging “Dulcinea Jabbeke” tot opheffing en vereffening ervan.
2 - Algemene vergadering van de VZW “Dulcinea Jabbeke”.
 
1 - AV- Feitelijke Vereniging Dulcinea
 
1.1. Verwelkoming door de voorzitter a.i. bestuur, bevestiging van het quorum, vermelding van aangebrachte variapunten door leden 
1.2. Goedkeuring van de agenda naar inhoud en volgorde (= stemming)
1.3. Verslag van de penningmeester; goedkeuring van de rekeningen (= stemming)
1.4. Kwijting aan de bestuurders (= stemming)
1.5. Opheffing van de FV (= stemming)
1.6. Beslissing over de bestemming van de geldelijke middelen (indien over punt 1.4. gunstig is gestemd); voorgesteld wordt om deze over te dragen aan de vzw (= stemming)
1.7. Varia 
  Korte pauze
 
2 - AV- bridgeclub Dulcinea Jabbeke vzw
 
2.1. Bevestiging van het quorum, vermelding van aangebrachte variapunten door leden
2.2. Goedkeuring van de agenda naar inhoud en volgorde (= stemming)
2.3. Toelichting bij de oprichting en aangenomen statuten van de vzw (zie bijlage)
2.4. Verslag van de penningmeester; budget 2018-2019 (= stemming)
2.5. Verkiezing bestuurders (zie bijlage: kandidatuur – verkiezingsreglement)
     Voorstelling van de kandidaten
  Aanwijzing van de leden van de kiescommissie
     Toelichting bij het verkiezingsreglement
     Eigenlijke verkiezing
2.6. Varia
2.7. Mededeling van het verkiezingsresultaat – benoemde bestuurders
Sluiten van de vergadering.
___________________________________________________________________________
 
1 – AV- Feitelijke Vereniging Dulcinea.
 
1.1. Verwelkoming door de voorzitter a.i. bestuur, bevestiging van het quorum, vermelding van aangebrachte variapunten door leden.
 
De vergadering wordt geopend om 18h00 en de voorzitter wenst iedereen welkom.
Alvorens de vergadering geldig kan worden verklaard moet het quotum van 20% van de leden van de feitelijke vereniging aanwezig zijn. 
De secretaris en voorzitter tellen het aantal stemmen en controleert de volmachten.
Aantal aanwezige stemgerechtigde leden: 30 leden
Aantal geldige volmachten: 18 leden
48 leden
Dit geeft een totaal van 48 stemgerechtigde leden. 
Het aantal stemgerechtigde club leden is 120 leden en een aanwezigheid van één vijfde (24 leden) is nodig voor een geldige vergadering. Gezien de voorwaarden vervuld zijn wordt de vergadering geldig verklaard.
 
1.2. Goedkeuring van de agenda naar inhoud en volgorde.
 
De voorzitter vraagt de goedkeuring van de agenda en vraagt ook of er punten aan de agenda moeten worden toegevoegd. 
De agenda wordt goedgekeurd met handopsteken en er zijn geen nieuwe agendapunten. 
 
1.3. Verslag van de penningmeester en goedkeuring van de rekeningen.
 
De penningmeester geeft een gedetailleerd verslag van de huidige financiële toestand van de club. Het financieel verslag gaat over de periode van 1 mei 2018 tot en met 30 september2018. (Periode waarvoor het interim bestuur verantwoordelijk is)
Bij de vraag naar de financiële toestand van de periode ervoor is geen balans opgemaakt.
Na het ontslag van een aantal leden van het bestuur heeft Luc de boekhouding overgenomen en wordt alles in detail genoteerd. 
Het financieel verslag wordt goedgekeurd door alle aanwezige leden en door handopsteking aanvaard.
 
1.4. Kwijting aan de bestuurders.
 
De voorzitter vraagt aan de aanwezige leden de kwijting goed te keuren van de bestuurders van de F.V. Dulcinea Jabbeke. Deze kwijting wordt door iedereen met handopsteken aanvaard. 
 
1.5. Opheffing van de F.V. Dulcinea Jabbeke.
 
De voorzitter André Jacques geeft een korte uitleg dat met deze stemming de F.V. Dulcinea Jabbeke zal ophouden te bestaan en alles definitief zal worden afgesloten. 
De opheffing van F.V. Dulcinea Jabbeke wordt door iedereen aanvaard.
 
1.6. Beslissing over de bestemming van de geldelijke middelen. 
 
De vraag wordt gesteld wat er zal gebeuren met gelden en bezitting van de F.V. Dulcinea Jabbeke. 
Materialen en verworven kapitaal van de F.V. voor de periode van 01 mei tot en met eind september 2018 worden overgedragen naar de VZW Dulcinea Jabbeke. (Periode van het interim bestuur). Dit punt wordt door de aanwezige leden met handopsteking aanvaard.
 
De verworven kapitalen voor de periode van 1 mei 2018 staan op een aparte rekening.   Niemand van het ad. Interim bestuur heeft toegang tot die rekening. 
Er worden verschillende voorstellen gedaan:
 
1 – Alle verworven kapitalen op deze rekening worden overgemaakt naar de VZW Dulcinea  Jabbeke.
2 – Een deel van de kapitalen van deze rekening (Inleggelden en stortingen voor deelname aan de marathon) worden overgemaakt naar de VZW Dulcinea Jabbeke en het resterende deel het kapitaal wordt geschonken aan een goed doel. 
3 – Het kapitaal van de rekening wordt volledig geschonken aan een goed doel.
4 – Het kapitaal wordt uitbetaald aan de leden die dat wensen. Het resterende deel van het kapitaal wordt geschonken aan een goed doel.
 
Als goed doel wordt bedoeld “Morning Tears” voorgesteld door enkele leden.
Na een geanimeerde woordenwisseling tussen voor en tegenstanders wordt uiteindelijk  gekozen voor het derde voorstel van rubriek 1.6. (Het kapitaal van de rekening wordt volledig geschonken aan een goed doel.)
De stemming gebeurt door handopsteking en wordt aanvaard door de leden.
Het kapitaal zal in naam van de F.V. Dulcinea worden overgedragen naar het goede doel “Morning Tears”.
 
1.7. Varia.
 
Er zijn geen varia punten.
De vergadering wordt afgesloten om 18h45.
 
2 - AV- bridgeclub Dulcinea Jabbeke vzw
 
2.1. Verwelkoming door André Jacques, oudste stichtend lid van de vzw, bevestiging van het quorum, vermelding van aangebrachte variapunten door leden.
 
De vergadering wordt geopend om 18h50 en iedereen wordt welkom geheten.
Alvorens de vergadering geldig kan worden verklaard moet het quotum van 20% van de leden van VZW Dulcinea Jabbeke aanwezig zijn. 
 
De secretaris en voorzitter tellen het aantal aanwezigen en controleren de volmachten.
Aantal aanwezige stemgerechtigde leden: 31 leden
Aantal geldige volmachten: 19 leden
50 leden
Dit geeft een totaal van 50 stemgerechtigde leden. 
Het aantal stemgerechtigde club leden is 105 leden en een vertegenwoordiging van één vijfde (21 leden) is nodig voor een geldige vergadering. Gezien de voorwaarden vervuld zijn wordt de vergadering geldig verklaard.
 
2.2. Goedkeuring van de agenda naar inhoud en volgorde.
 
De voorzitter vraagt de goedkeuring van de agenda en vraagt ook of er punten aan de agenda moeten worden toegevoegd. 
De agenda wordt met handopsteken goedgekeurd en er zijn geen nieuwe agendapunten. 
 
2.3.  Toelichting bij de oprichting en aangenomen statuten van de vzw.
 
Johan Verhaeghe geeft een overzicht van de statuten en bespreekt de grote lijnen.
Deze statuten zullen steeds ter inzage in het clublokaal aanwezig zijn. 
Johan legt uit welke de voorwaarden zijn indien leden niet akkoord gaan met een of ander artikel in deze statuten en welke de te volgen weg is om deze te kunnen wijzigen, indien aanvaard.
 
2.4. Verslag van de penningmeester; budget 2018-2019
 
Luc Vanmarcke geeft uitleg over de toekomstige geschatte in- en uitgaven van de VZW Dulcinea Jabbeke. Het gaat om een voorzichtige schattingen gebaseerd zijnde op gegevens van het vorig boekjaar en die in de loop van het jaar aangepast kunnen worden indien nodig. 
Het budget 2018-2019 wordt bij handopsteking goedgekeurd.
 
2.5. Verkiezing bestuurders.
 
Een uitnodiging is rondgestuurd naar alle leden om deel te nemen in het nieuw bestuur van de VZW Dulcinea Jabbeke. 
Volgende leden hebben hun kandidatuur ingediend:
 
1 - André Jacques
2 - Johan Verhaeghe
3 - Didier Deforche
4 - Dirk Piepers
5 - Edouard Coppens
6 - Luc Vanmarcke
7 - Bernard Dereeper
8 - Marc Vandenberghe
9 - Paul Clement.
 
In de statuten is bepaald dat er maximum 7 bestuurders kunnen zijn. De wet vereist  minimaal 3 bestuurders.
De stemming is geheim. 
Na de stemming zijn de volgende bestuurders verkozen:
 
1 - Dirk Piepers
2 - Johan Verhaeghe
3 - Luc Vanmarcke
4 - Paul Clement
5 - André Jacques
6 - Didier Deforche
7 - Bernard Dereeper
 
Op de eerst volgende vergadering van het nieuw bestuur worden de functies toegekend aan de betrokken bestuursleden. 
 
De vergadering wordt afgesloten om 19h40.
De interim voorzitter
André Jacques
Getekend verslag