Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


08-10-2018 "Verslag vergadering RvB"

Aanwezig: André Jacques, Dirk Piepers, Didier Deforche, Bernard Dereeper, Johan Verhaeghe, Luc Vanmarcke

Verontschuldigd: Paul Clement

Uitgenodigd: Edouard Coppens, Marc Vandenberghe, uittredende a.i. bestuurders 

Dagorde: 

1. Goedkeuring verslagen van AV op 04-10-2018 en van bestuursvergadering op 01-10-2018
2. Binnengekomen briefwisseling
3. Kasverslag
4. Verdeling mandaten en competenties
5. Regeling week 15-19 oktober
6. Praktische punten
5.1. Logo in briefwisseling en website
5.2. Ondernemingsnummer
5.3. Wijziging statuten
5.4. Volmachten bankrekening
5.5. Jaarprogramma
5.6. Vereniging in Jabbeke
5.7. …?
6. Volgende vergadering (ook geschikt moment vaststellen voor volgende vergaderingen)
7. Varia

___________________________________________________________________________

André Jacques

- opent de vergadering om 18h35; vastgesteld wordt dat met 6 aanwezige bestuurders het quorum (4 op 7 bestuurders) is bereikt om geldig te vergaderen.
- vraagt goedkeuring van de agenda en in voorkomend geval bijkomende agendapunten;
agenda wordt goedgekeurd; er zijn bijkomende (varia)agendapunten: 

a - Potentiële bestelling geschenken/prijzen (champagne) die in de toekomst nodig zijn
b - Timing toekomstige vergaderingen RvB.

1. Goedkeuring verslag(en) vorige vergadering(en)

1.1.  Raad van bestuur 01.10.2018: goedgekeurd
1.2.  Algemene vergadering 04.10.2018:
- verduidelijkingen worden aangebracht inzake van de bespreking, de voorstellen en de stemmingen omtrent bestemming van sommige middelen van FV Dulcinea
- vastgesteld wordt dat betere controle en discipline nodig is bij het verloop van stemmingen; zeker bij deze die geen overduidelijke meerderheid behalen
- Palmyre Delbeke zal ingelicht worden over de schenking die Morning Tears mag verwachten van Dulcinea
- verslag wordt met doorgevoerde aanpassingen goedgekeurd   

2. Briefwisseling

- Mail ontvangen (3 oktober 19h26) van Chantal Verbeke ivm onze bijkomende vragen over de “oude” rekening Dulcinea; overleg gehouden tussen bestuurders per mail in de loop van 4 oktober (dag zelf van de AV = niet optimale omstandigheden) 
- Geen andere correspondentie

3. Kasverslag

geen wijzigingen sedert AV.

4. Aanwijzing functies binnen RvB

4.1. Algemene instemming met volgende aanwijzingen: voorzitter Johan Verhaeghe, secretaris Dirk Piepers, penningmeester Luc Vanmarcke; de betrokkenen aanvaarden de aanwijzing
4.2. Overige taken zullen in de toekomst, eventueel ad hoc, worden verdeeld; Edouard Coppens verklaart zich bereid om verder de website te beheren (met allicht ook blijvende bijstand van o.a. Claire Vandenabeele en André Jacques); RvB is daar (dankbaar) mee akkoord
4.3. De vraag wordt opgeworpen om in back-up te voorzien voor de 3 aangewezen functiehouders; afgesproken wordt om dat via huishoudelijk reglement te regelen.

5. Drives in de week 15-19 oktober

Paul en Els afwezig, André en Bernard eveneens.
Johan zal de maandagdrives voor zijn rekening nemen; Marc Vandenberghe wil instaan voor de dinsdag in Oosthof.
Verder afspraken nog te maken/bevestigen; de donderdag kan in ‘t Haeneveld of zo nodig doorgaan in Oosthof; voor vrijdag 19 okt. Wordt nog oplossing gezocht.  Paul zal vrijdag 11 okt. “opleiding” verstrekken aan de vervangers; leden informeren via website en/of mail.

6. Praktische punten: 
(logo briefwisseling en update website; ondernemingsnummer; volmachten bankrekening; jaarprogramma; vereniging te Jabbeke?)
bespreking naar latere datum uitgesteld

7. Varia 
7.1. Potentiële geschenken/prijzen voor de toekomst; er is een aanbod om aan schappelijke prijs flessen “bubbels” te bestellen, maar dat moet dan wel beslist worden vóór 29 oktober; onderwerp verwezen naar volgende RvB.
7.2. Timing vergaderingen RvB
De maandagvergaderingen zoals we ze nu kennen, levert voor sommigen problemen op; ook andere tijdstippen zijn niet voor iedereen ideaal; zaak verder te bekijken; thans alleen datum en uur vaststellen voor volgende bijeenkomst: maandag 22 oktober, 18h30.

8. De vergadering wordt gesloten om 19h31.

De Voorzitter
Johan Verhaeghe

Getekend verslag