Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


09-07-2018 "Verslag installatie vergadering"
 
Aanwezig André Jacques, Edouard Coppens, Marc Vandenberghe, Johan Verhaeghe, Didier Deforche, Dirk Piepers, Paul Clement.
Verontschuldigd: Luc Vanmarcke
 
Dagorde: 
De vergadering wordt geopend om 13h30 en de voorzitter wenst iedereen welkom.
Het thema van deze vergadering is: “Installatie van het voorlopig bestuur”.
 
Agenda punten
1. Goedkeuring verslag van 28 juni 2018.
2. Bepalen functies van het interim bestuur.
3. Opstart werkgroepen.
4. Lidgeld voor 2018-2019.
5. Varia. 
___________________________________________________________________________
 
1 – Goedkeuring verslag van 28 juni 2018.
 
Een punt ontbrak in het verslag en werd bijgevoegd. Het wordt goedgekeurd door het bestuur en ondertekend door André Jacques.
 
2 – Bepalen functies van het interim bestuur.
 
Volgende functies worden vastgelegd voor de periode tussen heden en de volgende algemene vergadering:
Voorzitter:  André Jacques
Secretaris: Edouard Coppens
Penningmeester: Luc Vanmarcke
 
Andere bestuursleden nemen later andere functies op of zitten nu in een werkgroep.
  
3 – Opstarten werkgroepen
 
Eerste werkgroep: Statuten en huishoudelijk reglement:
Opstellen van voorontwerp statuten en het daarbij horend huishoudelijk reglement. 
Deze taak wordt door Johan Verhaeghe op zich genomen. Het voorstel van het document wordt doorgestuurd naar alle bestuursleden alvorens het voor definitieve goedkeuring zal voorgelegd worden.
 
Tweede werkgroep: Financiële luik. 
Opstarten van een nieuw boekhoudsysteem zoals bepaald in de wet.
Deze taak wordt door Luc Vanmarcke en André Jacques op zich genomen. Informatie over de manier van werken wordt ingewonnen om een goede opstart te verzekeren en een transparante boekhouding te hebben.
 
Derde werkgroep: Doelstelling van de bridgeclub en uitstraling van de leden toe.
Deze taak wordt op zich genomen door Marc Vandenberghe. Marc zal de volgende vergadering een gedetailleerde voorstelling geven welke de doelstellingen zijn en hoe wij deze doelstellingen kunnen bereiken. 
 
 4 – Lidgelden voor 2018-2019.
 
Het lidgeld bevat 2 componenten: een deel vertegenwoordigt het lidgeld bij de VBL, het ander deel is het eigenlijk clublidgeld.
Het bestuur van de VBL heeft beslist om het lidgeld te verhogen. 
Langs de andere kant is door het bestuur van Dulcinea beslist om de bijdragen voor de club niet te verhogen. Dit heeft wel tot gevolg dat gefedereerde leden hun bijdragen zullen zien verhogen. 
Paul zal nadere informatie rondsturen bij de uitnodiging tot betaling van het lid geld en de bedragen ervan zullen ter consultatie zijn op de website beschikbaar zijn.
 
5 – Varia. 
Geen varia punten gezien de beperkte tijd.
 
Volgende vergadering wordt vastgelegd op 17 juli 2018.
Einde vergadering om 14h00
Getekend verslag