Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


10-09-2018 "Verslag vergadering"

Aanwezig: André Jacques, Johan Verhaeghe, Didier Deforche, Dirk Piepers, Paul Clement, Luc Vanmarcke, Bernard Dereeper, Marc Vandenberghe.
 
Verontschuldigd:  Edouard Coppens.
 
Dagorde
De vergadering wordt geopend om 18h30 en de voorzitter wenst iedereen welkom.
 
Agenda punten: 
1. Goedkeuring verslag van 27 augustus 2018.
2. Briefwisseling.
3. Evaluatie kampioenenviering.
4. Praktische regeling algemene vergaderingen.
5. Varia
 
___________________________________________________________________________
 
 
1 – Goedkeuring verslag van 27 augustus 2018.
 
De voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn over het verslag. Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd en ondertekend.
 
2 – Briefwisseling.
 
De ad interim penningmeester heeft nagevraagd bij de voormalige voorzitster naar het saldo op de oude Dulcinea rekening. Haar antwoord geeft de indruk dat dit saldo gestort zou zijn aan een goed doel. Het ad interim bestuur had eigenlijk liever de juiste weg bewandeld door op de algemene vergadering de leden te laten beslissen wat er met dit saldo moet gebeuren (op de vorige buitengewone AV was wat dat betreft geen enkele beslissing genomen). Daarom zal onze penningmeester bij het oude bestuur navragen wie daar nu over beslist heeft, en om verdere details rond wat er gebeurd is met het saldo (hoeveel, aan wie en wanneer).
 
3 – Evaluatie kampioenviering.
 
Er zijn alleen maar positieve commentaren te horen. Iedereen was tevreden over de barbecue zelf, over de hoeveelheid, maar ook over de bediening en de tijdstip. Er wordt een attentie voorzien voor alle medewerkers van deze kampioenenviering. 
 
4 – Praktische regeling algemene vergadering.
 
De algemene vergadering zal uit 2 delen bestaan:
            - Algemene vergadering van de feitelijke vereniging “Dulcinea Jabbeke” tot opheffing en vereffening ervan.
            - Algemene vergadering van de VZW “Dulcinea Jabbeke”.
Nodige volmachtformulieren moeten bij de uitnodigingen met dagorde voorzien worden voor beide vergaderingen.
Uitnodigingen worden ongeveer 2 weken op voorhand per mail verstuurd. Voor het opheffen van de feitelijke verenging worden de uitnodigingen verstuurd naar die leden die vorig jaar lid waren. Voor de vergadering van de VZW worden de uitnodigingen verstuurd naar zij die nu lid zijn (ongeacht in welke categorie van lidmaatschapsbijdrage), of lid worden ten laatste op de vergadering zelf.
Onderwerpen die aan bod komen op de 1ste vergadering zijn onder andere de status van de rekeningen, de kwijting aan de bestuurders en het opheffen zelf van de feitelijke vereniging. Bij de eerste algemene vergadering van de VZW komt zeker aan bod: beknopte uitleg rond de statuten van de VZW, toelichting bij het budget voor het komende jaar en een overzicht van het jaarprogramma.
Er wordt aan de ad interim secretaris gevraagd om bij te houden wie wel of niet op welke vergadering met stemrecht kan toegelaten worden. Op de vergadering zelf zullen 2 personen die geen kandidaat zijn, aangesproken worden om de stemmen te tellen.
Beide algemene vergaderingen gaan door in het Haeneveld op 4 oktober 2018 om 17h30.
 
5 – Varia
 
Het aantal aangesloten leden is nu meer dan 100. Een chronologische lijst wordt opgesteld om te voldoen aan de wettelijk vzw-verplichtingen.
In principe zijn we vanaf 1 september 2018 een VZW geworden. Daarom moet op officiële documenten, op publicaties en zeker ook op onze website de VZW vermeld staan.
 
Einde vergadering om 19h30
 
Interim Voorzitter 
André Jacques
Getekend verslag