Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


17-01-2019 "Verslag vergadering RvB"

Aanwezig : André Jacques, Johan Verhaeghe, Dirk Piepers, Bernard Dereeper, Paul Clement, Luc Vanmarcke, Didier Deforche.

Uitgenodigd : Edouard Coppens (aanwezig als webmaster).

Dagorde: 
De vergadering wordt geopend om 18h30 en de voorzitter wenst iedereen welkom.

Agenda punten: 
1. Vaststelling aanwezigheden – quorum
2. Goedkeuring + eventuele aanvulling dagorde (varia)
3. Verslag RvB 20.12.2018: goedkeuring 
4. Briefwisseling in/uit
a. Brief C. Verbeke
b. Mail VBL – transfer lid 
5. Kasverslag december + opvolging budget + fiscale verplichtingen + gebruik bankrekening
6. Activiteiten feestcomité: feed back nieuwjaarsreceptie, planning kampioenenviering wintercompetitie (Valentijnsdrive 14.02)
7. WG huishoudelijk reglement – stand van zaken
8. Jaarprogramma: marathon (16.05) – zomeractiviteit (sportdag? combinatie met kampioenenviering september 14.09?) - quid Algemene Vergadering? - nieuwe beginnerscursus 
9. Varia:
-     Voorstel M.Vandenberghe (A. Lebacq)(uitgenodigd 19h30)
-     Verzekering BA – voorstel (284 euro –dekking 150.000)
-     Foto’s website (bestuurders)
-     Back up webmaster (niet in verslag 20.12.2018 vermeld)
-     Back up competitieleider
-     Uitbating Haeneveld
-     Afwezigheid voorzitter
10. Vaststelling datum volgende RvB 

******************************************************************************************************
1. Vaststelling aanwezigheden - quorum.

Er zijn 7 bestuurders aanwezig, het quorum is bereikt om geldig te vergaderen.

2. Goedkeuring + eventuele aanvulling dagorde (varia).

De bestuursleden dienen geen bijkomende variapunten in.  De werkgroep ‘huishoudelijk reglement’ wil wel hun voorstel van reglement aanbieden ter goedkeuring.  De agenda wordt goedgekeurd.

3. Verslag RvB 20.12.2018: goedkeuring.

Het verslag van de bestuursvergadering van 20/12/2018 wordt goedgekeurd.

4. Briefwisseling in/uit.
a. Brief C. Verbeke. Onze penningmeester zal een afspraak maken met C. Verbeke voor de overdracht van alle documenten in verband met de  oude rekening en de storting naar Morning Tears.
b. Mail VBL – transfer lid. Toestemming werd reeds gegeven om een lid te transfereren naar ‘de Witte Beer’.

5. Kasverslag december + opvolging budget + fiscale verplichtingen + gebruik bankrekening.

De penningmeester presenteert de saldo rekeningen voor maand november en december, samen met een overzicht van de status van het saldo van het boekjaar.  In maart doet het bestuur een budgetcontrole ten gronde.
Verder zal de penningmeester nakijken of wij als VZW belastingspichtig zijn (op onze omzet, op onze inleggelden).
Het rekeningnummer van de Bridgeclub Dulcinea Jabbeke is bekend, en werd reeds doorgegeven naar de leden in verband met de betaling van de inschrijving voor de Valentijnsdrive.

6. Activiteiten feestcomité: feed back nieuwjaarsreceptie, planning kampioenenviering wintercompetitie (Valentijnsdrive 14.02).

De kost voor de nieuwjaarsreceptie was ±450€.  Prijzen voor de kampioenenviering zal opnieuw bestaan uit waardebonnen voor ’t Oosthof.

7. WG huishoudelijk reglement – stand van zaken.

De werkgroep legt het voorstel tot ‘huishoudelijk reglement voor het bestuur’ voor ter goedkeuring.  Het ‘huishoudelijk reglement voor het bestuur’ wordt, mits 1 onthouding, goedgekeurd.
De werkgroep wijst er verder op dat er nu werk moet gemaakt worden voor een huishoudelijk reglement voor allen die komen bridgen bij Bridgeclub Dulcinea Jabbeke.

8. Jaarprogramma: marathon (16.05) – zomeractiviteit (sportdag? combinatie met kampioenenviering september 14.09?) - quid Algemene Vergadering? - nieuwe  beginnerscursus.

Voor de marathon denkt het bestuur eraan om te bridgen in het Haeneveld en te eten in ’t Oosthof.  Voor de nieuwe cursus bridge voor beginners denkt het bestuur dit in te richten dinsdag- of vrijdagavond.

9. Varia.

- Voorstel M.Vandenberghe (A. Lebacq)(uitgenodigd 19h30)
Annemie en Marc willen leden van de club uitnodigen naar Marokko, met natuurlijk de mogelijkheid tot bridge.  Hierover geven ze wat informatie.  Het bestuur stelt voor dat Annemie en Marc een bridgereis organiseren in het najaar, dit nadat er bij de leden navraag gedaan werd.  Hieruit hebben we een idee van het aantal enthousiastelingen.  Annemie en Marc moeten dan met het finale voorstel komen.  Daarna zal het bestuur bekijken wat ze voor de leden kan doen.

- Verzekering BA – voorstel (284 euro –dekking 150.000)
Dit punt staat nog open.

- Foto’s website (bestuurders)
Dit punt moet nog gedaan worden.

- Back up webmaster (niet in verslag 20.12.2018 vermeld)
Verplaatst naar volgende vergadering.

- Back up competitieleider
Verplaatst naar volgende vergadering.

- Uitbating Haeneveld
In eerste instantie was er wat bezorgdheid rond het energieverbruik bij de uitbating van het Haeneveld.  Verwarming gebeurt er met elektriciteit.  Wordt verder opgevolgd.  Onder andere als gevolg hiervan wordt versneld uitgekeken naar andere zaal in de beurt van Jabbeke, Snellegem en Varsenaere.

- Afwezigheid voorzitter
Afwezig van 3 tot 20 februari.

10. Vaststelling datum volgende RvB.

Volgende bestuursvergadering wordt gepland op 11 maart 2019, zaal Haeneveld, om 18h00.
Einde vergadering om 19h55.

Voorzitter 
Johan Verhaeghe