Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


17-07-2018 "Verslag vergadering"

Aanwezig: André Jacques, Edouard Coppens, Marc Vandenberghe, Johan Verhaeghe, Didier Deforche, Dirk Piepers, Paul Clement, Luc Vanmarcke

Verontschuldigd: Bernard Dereeper

Dagorde:

De vergadering wordt geopend om 19h30 en de voorzitter wenst iedereen welkom.

Agenda punten:

1 - Goedkeuring verslag van 06 juli 2018.
2 - Zoeken naar een oplossing om uit de impasse te geraken.
3 - Opvolging en vooruitgang werkgroepen.
4 - Lidgelden voor 2018-2019.
5 - De financiële structuur van Dulcinea.
6 - Varia.
___________________________________________________________________________

1 – Goedkeuring verslag van 06 juli 2018.

De voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn over het verslag. Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd en ondertekend. Alle verslagen komen op de website van Dulcinea. Verslagen die door het bestuur zijn goedgekeurd worden gemerkt met “Definitief”.
Het verslag dat nog niet door het bestuur is goedgekeurd wordt gemerkt met “Voorlopig”. In dit verslag kunnen nog wijzigingen worden aangebracht tot de goedkeuring ervan op de volgende vergadering.

2 – Oplossingen om uit de impasse te geraken.

In gevolge de beslissing van de algemene vergadering van 28 juni wordt de vroegere structuur van Dulcinea Jabbeke als feitelijke vereniging opgedoekt. De club wordt definitief omgevormd tot een VZW en de naam van Dulcinea Jabbeke wordt behouden.
De werkzaamheden voor de opstart zijn al aan de gang in de werkgroepen.
De financiële structuur en rapportering wordt dan ook gevoerd zoals bepaald in de wetgeving VZW. De functies binnen het bestuur worden beschreven en bepaald in de nieuwe statuten en/of het nieuw huishoudelijk reglement. Hierin zullen ook de plichten en de rechten van elk lid worden opgenomen.

Om concreet te zijn hier enkele voorbeelden:
1 Definities van alle leden.
2 Wie heeft stemrecht?
3 Overnemen van de rechten oude leden naar de nieuwe club.
4 Rechten van nieuwe leden.
5 Voorwaarden om in het bestuur te komen, enz. 


3 – Opvolging en vooruitgang werkgroepen.

Eerste werkgroep: Statuten en huishoudelijk reglement:

Opstellen van statuten en het daarbij horend huishoudelijk reglement. Er is zeer goed werk verricht binnen de werkgroep. Een voorontwerp is al klaar en zal binnenkort besproken worden binnen de werkgroep.
Doel: 
Teksten zo nodig op punt stellen.
Onderscheid maken tussen bepalingen die in de statuten blijven (Wettelijk verplicht of een wens van de vereniging zelf)
en de andere die in het huishoudelijk reglement worden opgenomen.
(Eenvoudiger om aan te passen zonder publicatie in het staatsblad). Deze laatste is steeds betalend.

Tweede werkgroep: Financiële luik.

Opstarten van een nieuw boekhoudsysteem zoals bepaald in de wet.
Luc Vanmarcke heeft een boekhoudkundig programma en zal dit gebruiken om alle financiële bewegingen binnen de club te noteren. De oude bankrekening van Dulcinea wordt afgesloten en een nieuwe wordt geopend. De resterende activa van de oude rekening zullen worden overgezet naar de rekening van de VZW Dulcinea Jabbeke.

Derde werkgroep: Doelstelling met betrekking tot de praktische  werking van de bridgeclub en uitstraling van de leden toe.
Dit gaat hoofdzakelijk over de drives zelf. 
Doelstelling van de club zullen opgenomen in het huishoudelijk reglement.
De club moet open staan voor alle nieuwe leden. De maandag namiddag is voorzien om de nieuwe leden ervaring te laten opdoen door samen te laten spelen met meer ervaren spelers.
Voor de vrijdagdrives blijven we streven om in twee reeksen te spelen bij voldoende tafels. Een reeks voor ervaren spelers en een reeks voor alle andere spelers. Andere punten worden binnenkort uitgewerkt.

4 – Lidgelden voor 2018-2019.

De lidgelden voor de VBL zijn verhoogd. Het lidgeld voor Dulcinea is niet verhoogd en blijft dus hetzelfde.
Binnenkort zal iedereen gevraagd worden om zijn lidgeld te betalen. Een uitleg zal worden rondgestuurd omdat er verschillende mogelijkheden zijn en dus ook verschillende bedragen.

      
5 – De financiële structuur van Dulcinea.

Een volledige status van geschatte in en uitgaven zal worden opgemaakt zodat we weten wat we de leden kunnen aanbieden naar de toekomst toe. Dit kan, naast de drives, gaan van een etentje tot en met andere activiteiten die geheel of gedeeltelijk door de club gesponsord worden.

6 – Varia

Geen Varia punten.   

Volgende vergadering wordt vastgelegd op 01 augustus 2018
Einde vergadering om 21h00
Getekend verslag