Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


29-11-2018 "Verslag vergadering RvB"

Aanwezig : André Jacques, Johan Verhaeghe, Dirk Piepers, Bernard Dereeper, Paul Clement, Luc Vanmarcke.

Verontschuldigd : Didier Deforche,

Uitgenodigd : Edouard Coppens (aanwezig als webmaster).

Dagorde: 
De vergadering wordt geopend om 18h30 en de voorzitter wenst iedereen welkom.

Agenda punten: 

1. Vaststelling aanwezigheden – quorum.
2. Verslag RvB 08.11.2018: goedkeuring.
3. Briefwisseling in.
4. Kasverslag (+ stand van zaken ivm “de schenking”).
5. Budget 2018-2019 aanpassing – goedkeuring.
6. Nieuwe rekening – volmachten: stand van zaken.
7. Communicatie vanuit vzw Dulcinea.
8. Communicatie naar Dulcinea door leden: inspraak, rubriek “contact” van website, enquêtes?
9. Jaarprogramma: nieuwe initiatieven (vervanging van andere)?
10. WG huishoudelijk reglement – stand van zaken.
11. Varia.
12. Vaststelling datum volgende RvB.

**********************************************************************************************************

1. Vaststelling aanwezigheden - quorum – navraag variapunten.

Er zijn 6 bestuurders aanwezig, het quorum is bereikt om geldig te vergaderen.

2. Verslag RvB 8.11.2018: goedkeuring + ondertekening.

Het verslag van de bestuursvergadering van 8/11/2018 wordt goedgekeurd.

3. Briefwisseling in.

Het bestuur heeft een uitnodiging ontvangen om lid te worden van het Vlaams Studie- en DocumentatieCentrum voor VZW’s.  De bijdrage kost 100€.  Het bestuur denkt dat alle werk voor de oprichting van de VZW reeds is gebeurd en dat de werking ervan gekend is, aldus wordt niet ingegaan op deze uitnodiging.
Verder heeft het bestuur de VBL-lidkaarten ontvangen voor het nieuwe jaar.  Verdeling is nu lopende.

4. Kasverslag (+ stand van zaken ivm “de schenking”).

De penningmeester presenteert de exploitatierekening voor de periode mei tot eind september.  Ondertussen werd ook de factuur voor de barbecue betaald.  Ook werden bijkomende lidgelden van nieuwe leden doorgestort naar de VBL.
De voorzitter heeft informatie ontvangen waaruit blijkt dat het saldo van de rekening op naam van het oude bestuur zou zijn overgemaakt aan Morning Tears VZW.  Het is echter niet bekend vanuit welke rekening dit saldo werd gestort.  Ook is de grootte van de storting niet bekend.  Dit was niet volgens de afspraak.  De penningmeester zal hiervoor de nodige stappen zetten.

5. Budget 2018-2019 aanpassing – goedkeuring.

Het bestuur keurt de aanpassing van het budget goed voor wat betreft de verhoging van de gebruiksvergoeding van zaal Haeneveld voor de wintermaanden : +30€ x 25 weken.

6. Nieuwe rekening – volmachten: stand van zaken.

Alle benodigde handtekeningen zijn geplaatst.  Echter de rekening is nog niet actief.

7. Communicatie vanuit vzw Dulcinea.

Het bestuur zal onderzoeken of de communicatie van en naar Dulcinea kan gebeuren via 1 e-mail adres of via een domeinnaam.  Dit houdt verder ook in dat binnen het bestuur een aantal taakverdelingen zullen ontstaan.  Deze worden opgenomen in het huishoudelijk reglement voor het bestuur.

8. Communicatie naar Dulcinea door leden: inspraak, enquêtes, via website?

Het bestuur wijst er op dat op de website een ‘contact’ tab bestaat waar leden steeds terecht kunnen met vragen en opmerkingen.  Opvolging daarvan is verzekerd, maar leden gebruiken het klaarblijkelijk niet.

9. Jaarprogramma: nieuwe initiatieven (vervanging van andere)?

Er zijn een aantal nieuwe initiatieven in wording.  Andere worden in vraag gesteld.  Op de nieuwjaarsdrive zal een en ander worden toegelicht. Voor een aantal activiteiten (o.a. kampioenenvieringen, nieuwjaarsreceptie) worden data vastgelegd.

10. WG huishoudelijk reglement – stand van zaken? 

De werkgroep is een draft aan het voorbereiden.

11. Varia.

Geen variapunten.

12. Vaststelling datum volgende RvB.

Volgende bestuursvergadering wordt gepland op 20 december 2018, zaal Haeneveld, om 18h30.

Einde vergadering om 19h30.

Voorzitter 
Johan Verhaeghe

Getekend verslag