Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


9-09-2019 "Verslag algemene vergadering"

Aanwezige bestuursleden: Johan Verhaeghe, Dirk Piepers, Paul Clement, Luc Vanmarcke, Didier Deforche, Bernard Dereeper, André Jacques.

De vergadering wordt geopend om 18h30 en de voorzitter wenst iedereen welkom.

Agenda punten: 
1. Vaststelling van het behalen van het quorum.
2. Inleiding en praktische instructies door de voorzitter.
3. Goedkeuring van dagorde en eventuele aanvullingen onder varia.
4. Overzicht activiteiten afgelopen werkjaar en verwacht programma nieuw werkjaar.
5. Voorstel tot goedkeuring van de rekeningen vorig werkjaar.
6. Voorstel tot verlenen van kwijting aan de bestuurders mbt vorig werkjaar.
7. Voorstel tot goedkeuring van ontwerpbudget werkjaar 2019-2020
8. Voorstel tot goedkeuring van een gift aan een sociaal doel
9. Varia
10.Sluiting van de AV. 
_________________________________________________________________________
1. Vaststelling van het behalen van het quorum.

In de statuten van onze Bridgeclub Dulcinea Jabbeke vzw staat dat 20% van de leden aanwezig of vertegenwoordig hoort te zijn om een geldige Algemene Vergadering te houden.  Onze club telt 111 leden, dit betekent dat er 23 of meer aanwezigen of vertegenwoordigers moeten aanwezig zijn.  Na telling blijkt dat er 16 aanwezigen zijn en 11 volmachten.  Dit is een totaal van 27.  Quorum is aldus bereikt en de Algemene Vergadering kan dus rechtsgeldig doorgaan.

2. Inleiding en praktische instructies door de voorzitter.

De voorzitter geeft wat uitleg rond het stemmen straks, gewone meerderheid is voldoende, onthoudingen worden niet meegeteld.  Verder vraagt de voorzitter om geen onderlinge discussies te houden, maar steeds het woord te vragen.  

3. Goedkeuring van dagorde en eventuele aanvullingen onder varia.

De dagorde wordt unaniem goedgekeurd.  Een lid vraag een punt toe te voegen bij varia nl. nodige waardering voor Paul.

4. Overzicht activiteiten afgelopen werkjaar en verwacht programma nieuw werkjaar.

De voorzitter bespreekt de status van het lidgeld.  Verder wordt de bezorgdheid en onzekerheid geuit rond onze bridgezaal.  Een aantal leden doet voorstellen.  Belangrijk hierbij is de criteria waaraan de zaal moet voldoen (huurprijs, bereikbaarheid, parkeermogelijkheid, grootte van de zaal, voorzieningen in de zaal, aanwezigheid van bar,…) Het lijkt erop dat een gemeentezaal het meest aangewezen zal worden.  Dit punt wordt zeker aangepakt in de volgende bestuursvergaderingen.

Verder geeft de voorzitter het nog over alle activiteiten die we het afgelopen jaar gehouden hebben (dagelijkse drives, Sinterklaasdrive, Nieuwjaarsdrive, Valentijnsdrive, Marathon, tornooi “Et Alors” en de 2 kampioenenvieringen).
Voor het nieuwe jaar zijn de activiteiten gelijkaardig.  Er is wel een voorstel om een daguitstap te organiseren naar een andere bridgeclub.

5. Voorstel tot goedkeuring van de rekeningen vorig werkjaar.

Onze penningmeester presenteert en geeft uitleg rond de balans voor het werkjaar 2018-2019.  Hier wordt duidelijk gemaakt dat 1000€ wordt gereserveerd voor de aankoop van een bridgemates of een gelijkaardig systeem.
De Algemene Vergadering keurt unaniem de rekeningen van vorig werkjaar goed.

6. Voorstel tot verlenen van kwijting aan de bestuurders mbt. vorig werkjaar. 

De Algemene Vergadering verleent unaniem kwijting aan de bestuurders met betrekking tot het vorige werkjaar.

7. Voorstel tot goedkeuring van ontwerpbudget werkjaar 2019-2020.

De penningmeester geeft tekst en uitleg rond de begroting voor volgend werkjaar (2019-2020).  Hier maakt het bestuur duidelijk dat prijzen nooit in “geld” worden gegeven.  De Algemene Vergadering keurt unaniem de begroting voor volgend werkjaar goed.

8. Voorstel tot goedkeuring van een gift aan een sociaal doel.

De Algemene Vergadering besluit unaniem om geen gift te geven aan een goed doel.

9. Varia.

Er was één variapunt aangemeld: nodige waardering voor Paul.
Het lid vindt dat Paul, door zijn vele aanwezigheden, en het vele werk voor het leiden, organiseren en bijhouden van klassementen de nodige waardering en beloning verdient.  De voorzitter zegt dat dit punt al op de bestuursvergadering aan bod is gekomen.  Uit de discussie die hierop volgt blijkt dat zowel Paul als de voorzitter elk op zich een tekort aan respect ondervinden.  Het voorstel is dat Paul en de voorzitter dit punt rond respect eerst met elkaar uitpraten buiten deze Algemene Vergadering.

10. Sluiting van de AV.

19h50, de voorzitter sluit de Algemene Vergadering.

Voorzitter

Johan Verhaeghe