Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


20-12-2018 "Verslag vergadering RvB"

Aanwezig : André Jacques, Johan Verhaeghe, Dirk Piepers, Bernard Dereeper, Paul Clement, Luc Vanmarcke, Didier Deforche.

Uitgenodigd : Edouard Coppens (aanwezig als webmaster).
 
Dagorde: 
De vergadering wordt geopend om 18h30 en de voorzitter wenst iedereen welkom.
 
Agenda punten: 
1. Vaststelling aanwezigheden – quorum
2. Goedkeuring + eventuele aanvulling dagorde (varia)
3. Verslag RvB 29.11.2018: goedkeuring
4. Briefwisseling in/uit
5. Kasverslag november (+uitgaven Sinterklaasfeest) + opvolging budget
6. Nieuwe rekening – volmachten: stand van zaken
7. Activiteiten feestcomité: feed back Sinterklaasfeest; nieuwjaarsreceptie, kampioenenviering wintercompetitie (Valentijn)
8. Communicatie vanuit vzw Dulcinea: wie doet wat?
9. WG huishoudelijk reglement – stand van zaken (document volgt)
10. Jaarprogramma: nieuwe initiatieven (vervanging van andere)? nieuwe beginnerscursus?
11. Varia: Ledenbestand; nieuwe leden sinds AV.
12. Vaststelling datum volgende RvB 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Vaststelling aanwezigheden - quorum.
 
Er zijn 7 bestuurders aanwezig, het quorum is bereikt om geldig te vergaderen.
 
2. Goedkeuring + eventuele aanvulling dagorde (varia).
 
De bestuursleden dienen geen bijkomende variapunten in.  De agenda wordt goedgekeurd.
 
3. Verslag RvB 29.11.2018: goedkeuring.
 
Het verslag van de bestuursvergadering van 29/11/2018 wordt goedgekeurd.
 
4. Briefwisseling in/uit.
 
De voorzitter heeft naar aanleiding van het overlijden van Alain Decaluwé op website van begrafenissen Bleyaert de deelneming van Dulcinea aangeboden aan familie, vrienden en Witte Beer.
Het bestuur gaat op zoek naar een back-up voor onze webmaster.  De webmaster heeft verder aan dat het voor hem nu ook makkelijker geworden is om van op afstand de website te beheren.
Het bestuur wil ook leden Marc Vandenberghe en Annemie Lebacq uitnodigen op de volgende bestuursvergadering om wat meer toelichting te geven rond hun voorstel voor bridgereis naar Marokko dat door Marc werd toegezonden.
 
5. Kasverslag november (+uitgaven Sinterklaasfeest) + opvolging budget.
 
De penningmeester presenteert de saldo rekeningen voor maand november en voor de maanden oktober, november samen.  De situatie beantwoordt aan de verwachtingen van het bestuur.
 
6. Nieuwe rekening – volmachten: stand van zaken.
 
Alle benodigde handtekeningen zijn geplaatst.  Echter de rekening is nog niet actief.  Is nog lopende.
 
7. Activiteiten feestcomité: feed back Sinterklaasfeest; nieuwjaarsreceptie, kampioenenviering wintercompetitie (Valentijn).
 
Het bestuur heeft alleen maar positieve commentaren ontvangen rond het Sinterklaasfeest.  
Het bestuur zal nogmaals de leden eraan herinneren dat er voor de receptie op de Nieuwjaarsdrive moet ingeschreven worden (beperkte capaciteit van de zaal, praktische organisatie vergemakkelijken).
Het bestuur maakt een lijst op van de mogelijke activiteiten die Dulcinea wenst te organiseren in 2019.  In functie hiervan zou het kunnen betekenen dat de prijzen  uitgereikt bij de kampioenenvieringen moeten worden herbekeken.
 
8. Communicatie vanuit vzw Dulcinea: wie doet wat ?
 
Het bestuur bepaalt de directieven rond wat er al dan niet op de website wordt geplaatst.  Een team rond de webmaster kan dit dan verder uitwerken.
 
9. WG huishoudelijk reglement – stand van zaken (document volgt).
 
Ontwerptekst evolueert nog binnen de werkgroep. Bespreking in bestuur wordt verplaatst naar een volgende vergadering.
 
10. Jaarprogramma: nieuwe initiatieven (vervanging van andere)? nieuwe beginnerscursus?
 
Het bestuur staat er positief tegenover om een nieuwe cursus bridge voor beginners op te starten (begin september 2019) mits voldoende geïnteresseerden.
 
11. Varia.
 
Na de Algemene Vergadering hebben nog een 5-tal personen zich lid gemaakt van onze club.  Het bestuur ziet geen aanleiding om de aansluiting te weigeren (artikel 5, §5, van de statuten).
 
12. Vaststelling datum volgende RvB.
 
Volgende bestuursvergadering wordt gepland op 17 januari 2019, zaal Haeneveld, om 18h30.
 
Einde vergadering om 19h55.
 
Voorzitter 
Johan Verhaeghe
Getekend verslag