Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

23-10-2019 "Verslag vergadering RvB"
 
Aanwezig: Johan Verhaeghe, Dirk Piepers, Paul Clement, Didier Deforche, Bernard Dereeper, André Jacques.
 
Verontschuldigd : Luc Vanmarcke.
 
De vergadering wordt geopend om 19h00 en de voorzitter wenst iedereen welkom.
 
Agenda punten: 
1. Vaststelling aanwezigheden – quorum
2. Goedkeuring + eventuele aanvulling dagorde (varia)
3. Verslag RvB 03.10.2019 ter goedkeuring
4. Briefwisseling in/uit
5. Problematiek “zaal”.
6. Evaluatie van de Algemene Vergadering en besluiten voor de toekomst.
7. Evaluatie van de aangewezen functies door de RvB en besluiten voor de toekomst.
8. Planning van de werkzaamheden voor het bestuur op middellange termijn (lokalen, speciale activiteiten, enz.)
9. Huishoudelijk reglement.
10.Varia: 
Recreantentornooi
Verzekering
11.Vaststelling datum volgende RvB 
_________________________________________________________________________
1. Vaststelling aanwezigheden - quorum.
 
Er zijn 6 bestuurders aanwezig, het quorum is bereikt om geldig te vergaderen.
 
2. Goedkeuring + eventuele aanvulling dagorde (varia).
 
De agenda wordt aangevuld met bezoek aan het Sarkoheem en met de goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering dd. 19.09.2019.
 
3. Verslag RvB 05.09.2019 ter goedkeuring.
 
Het verslag van de bestuursvergadering van 05/09/2019 wordt goedgekeurd.  Het verslag van de Algemene Vergadering van 19/09/2019 wordt goedgekeurd.
 
4. Briefwisseling in/uit.
 
Het bestuur heeft e-mails ontvangen van “bid72 online”, een clubbiedwedstrijd.  Vraag was om dit te promoten binnen de club.  Het bestuur beslist om daar verder niet op in te gaan.
Onze webmaster heeft een aantal ideeën om meer dynamiek in de club te krijgen.  Volgende keer wordt hij uitgenodigd.
De voorzitter heeft contact gehad met de VBL in verband met het organiseren van het recreantentornooi.
 
5. Problematiek “zaal”.
 
Het bestuur brengt een bezoek aan het Sarkoheem in Zerkegem.  Evaluatie is positief.  Het bestuur zal nu verder de details (huurprijs in functie van welke zaal, met of zonder keuken,…) onderzoeken.
Het bestuur beslist om in november één week proef te draaien in het Sarkoheem.
 
6. Evaluatie van de Algemene Vergadering en besluiten voor de toekomst. 
 
Het bestuur vindt dat de Algemene Vergadering voor de deelnemers een saaie bedoening was.  Dit moet volgende keer beter.  Er wordt gedacht aan het projecteren van de verschillende items in plaats van gewoon alles voor te lezen.  Bedoeling moet zijn dat de deelnemers actief vragen kunnen stellen en meer betrokken kunnen worden.  Vermeden dient te worden de interne discussies.
Voor dit laatste punt vraagt het bestuur aan de voorzitter om een aantal voorstellen te doen tot wijziging van het huishoudelijk reglement voor het bestuur.  Deze voorstellen moeten een betere taakomschrijving/invulling weergeven tussen wie wat mag doen in het bestuur.
 
7. Evaluatie van de aangewezen functies door de RvB en besluiten voor de toekomst.
 
Verplaatst naar volgende vergadering.
 
8. Planning van de werkzaamheden voor het bestuur op middellange termijn (lokalen, speciale activiteiten, enz.).
 
Verplaatst naar volgende vergadering.
 
9. Huishoudelijk reglement.
 
Het bestuur keurt het huishoudelijk reglement voor Bridgeclub Dulcinea vzw goed.
 
10.Varia.
 
Recreantentornooi
Blijkt dat de ondersteuning vanuit de VBL een bijdrage is voor koffie en gebak.  
Het bestuur kijkt nog uit of het recreantentornooi samen met omliggende club(s) kan georganiseerd worden.
 
Verzekering
Verplaatst naar volgende vergadering.
 
11. Vaststelling datum volgende RvB.
 
Volgende RvB gaat door op 16 november in de voormiddag.
 
Einde vergadering om 23h55.
 
Voorzitter 
Johan Verhaeghe